10 zasad bezpieczeństwa

Poniższe zasady mają zastosowanie w szczególności do weksli kaucyjnych. Wekslem kaucyjnym może być każdy weksel (np. własny, trasowany, zupełny, niezupełny, okazowy, płatniczy, rektaweksel), który dłużnik wekslowy wręcza remitentowi jako kaucję na zabezpieczenie, a nie jako zapłatę za towar. Wynika z tego, że transakcje finansowe będzie regulował w inny sposób. Jest to informacja dla księgowego, by weksla tego nie księgował jako zapłatę, lecz jako kaucję, pozabilansowo. Przeważnie przeznaczenie weksla jako kaucji dłużnik wekslowy wyraża jako nazwę w treści weksla "kaucyjny".

Najczęściej używanym wekslem tego rodzaju jest weksel "kaucyjny in blanco". Jest to weksel niezupełny, przeważnie jako czysty blankiet z podpisem (weksel goły), lub weksel zawierający wszystkie elementy ustawowe znane w chwili wystawienia (weksel właściwy), wręczany z przeznaczeniem jako kaucja. Do weksla niezupełnego może, ale nie musi, być spisane porozumienie, na jakich warunkach prawny posiadacz weksla może go uzupełnić. Porozumienie takie nazywane jest deklaracją wekslową lub umową wekslową.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wręczaniu weksli kaucyjnych, in blanco:

  • Sporządzić i zachować kserokopię weksla.
  • Sporządzić i zachować umowę wekslową.
  • Sporządzić spis wystawionych lub przyjmowanych weksli, zapisać ile, komu i kiedy były dane lub otrzymane.
  • Unikać jak ognia wręczania weksli gołych, zwłaszcza bez umowy wekslowej. Wystawiać weksle właściwe.
  • Dłużnik powinien podpisywać weksle w obecności wierzyciela lub u notariusza.
  • Wierzyciel może wypełnić weksel kaucyjny in blanco tylko ściśle z zawartym porozumieniem.
  • Wierzyciel może wypełnić weksel na kwotę istniejącego, w dacie płatności weksla, nieprzeterminowanego zobowiązania dłużnika.
  • Wierzyciel może postępować z wekslem tylko ściśle z zawartym porozumieniem i treścią weksla.
  • Wierzyciel po ustaniu przyczyny którą weksel zabezpieczał ma obowiązek skasowania zobowiązania wekslowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wierzyciel po skasowaniu zobowiązania wekslowego ma jednostronny obowiązek dostarczyć dokument dłużnikowi.

Jeśli zachowacie powyższe zasady w kontaktach między sobą, unikniecie nieporozumień i przykrych niespodzianek.