Oferta | Szkolenia, wykłady

 

SZKOLENIA - INFORMACJE

Teoria obrotu wekslowego jest prosta, natomiast praktyka - trudna. Trzeba nauczyć się myśleć kategoriami prawa wekslowego. Wtedy wszystko staje się łatwe i przejrzyste.

Moje szkolenia oparte są przede wszystkim na praktyce wekslowej i ilustrowane oryginalnymi dokumentami z obrotu gospodarczego. Podstawowa treść szkolenia może być dostosowywana do potrzeb słuchaczy, zgodnie z ich życzeniem. Staram się prowadzić zajęcia w przystępny sposób, tak by słuchacze, którzy mają sporadycznie do czynienia z wekslami, mogli nauczyć się jak najwięcej praktycznego posługiwania się nimi i zacząć czerpać korzyści z obrotu wekslowego. Na przykład takie jak poniższe:

 • Pozyskanie środków na zakup nieruchomości i innych środków inwestycyjnych przez emisję weksli
 • Przeniesienie pokrycia posiadanych środków na osoby trzecie przy pomocy weksli
 • Pozyskanie gotówki przez emisję i sprzedaż weksli jako papierów wartościowych
 • Uzyskanie wygodnych, szybkich i tanich zabezpieczeń transakcji handlowych
 • Polepszenie skuteczności ściągania zaległych należności
 • Zorganizowanie bezpiecznej sieci sprzedaży
 • Uzyskanie tanich kredytów obrotowych, znacznie poniżej cen w bankach
 • Dostęp do kredytów obrotowych w sytuacji, kiedy w bankach nie można ich uzyskać
 • Poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Więcej informacji na temat szkoleń i wykładów - telefonicznie lub e-mailem - KONTAKT

PLAN SZKOLENIA

PRAWNE ASPEKTY OBROTU WEKSLAMI
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW PRZEZ EMISJĘ WEKSLI

CZĘŚĆ I - TEORIA OBROTU WEKSLOWEGO

 • Opłata skarbowa od weksli po 1 stycznia 2007 r.
 • Różnice między wekslem a innymi tytułami w prawie;
  Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks karny, Ustawa o podatku od czynności cywilno-prawnych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
 • Kasowanie weksli
 • Grupy weksli, skutki prawne obrotu wekslami
 • Obrót papierami wartościowymi na przykładzie weksla
 • Charakter zobowiązania wekslowego
 • Podjecie zobowiązania, przez wystawienie weksla
 • Indos (żyro) i jego rodzaje, przeniesienie praw z weksla
 • Odpowiedzialność prawna indosanta
 • Awal. Poręczenie wekslowe
 • Weksel własny (suchy, prosty)
 • Weksel trasowany (ciągniony, trata)
 • Weksel kaucyjny in blanco, inaczej niezupełny
 • Umowy do weksli in blanco
 • Wypełnianie weksli in blanco
 • Dodatkowe części składowe weksla (klauzule)
 • Klauzule wekslowo skuteczne
 • Klauzule wekslowo obojętne
 • Klauzule zakazane
 • Sprzedaż i dyskonto weksli
 • Przyjęcie weksla trasowanego (akcept)
 • Zaplata weksla (inkaso weksla)
 • Dochodzenie roszczeń z weksla
 • Przyczyny zwrotnego poszukiwania
 • Protest
 • Notyfikacja
 • Odpowiedzialność uczestników obrotu wekslowego
 • Sposób wykonania zwrotnego poszukiwania
 • Przedawnienie roszczeń z weksli
 • Umorzenie weksli

CZĘŚĆ II - PRAKTYKA OBROTU WEKSLOWEGO

 • Pozyskanie środków na zakup nieruchomości i innych środków inwestycyjnych przez emisję weksli
 • Przeniesienie pokrycia posiadanych środków na osoby trzecie przy pomocy weksli
 • Pożyczki na podstawie prawa cywilnego
 • Weksel kaucyjny jako forma zabezpieczenia należności
 • Sporządzanie umowy do weksla kaucyjnego in blanco
 • Prawidłowe uzupełnianie weksla kaucyjnego
 • Projektowanie blankietów do różnych weksli
 • Przebieg procedury ściągania należności z weksla
 • Zabezpieczenie transakcji finansowych wekslami różnego typu
 • Zorganizowanie bezpiecznej sieci sprzedaży przy użyciu weksli
 • Kredyt; dyskontowy, wekslowy, akceptacyjny
 • Polepszanie płynności finansowej przy pomocy obrotu wekslowego
 • Planowanie wielkości emisji i czasu wykupu weksli
 • Tworzenie ciągu wekslowego firm
 • Sposoby obniżania kosztu kredytów znacznie poniżej stóp procentowych w bankach
 • Podział kosztów kredytu dyskontowego miedzy uczestników ciągu wekslowego
 • Sposoby kredytowania firm w przypadku sezonowej utraty płynności finansowej
 • Bezpieczne poręczanie weksli
 • Sprzedaż wierzytelności
 • Księgowanie weksli
 • Weksel w obrocie zagranicznym
 • Sposób działania prawnego posiadacza weksla w przypadku wejścia wystawcy weksla w postępowanie układowe lub upadłościowe

Więcej informacji na temat szkoleń i wykładów - telefonicznie lub e-mailem - KONTAKT